grow shop, sklep ogrodniczy, uprawa roslin
grow shop, sklep ogrodniczy, uprawa roslin
grow shop, sklep ogrodniczy, uprawa roslin
grow shop, sklep ogrodniczy, uprawa roslin

Kraj mlekiem i miodem płynący

Holandia jest krajem o jednym z najwyższych dochodów narodowych na świecie. Kraj ten notuje wzrost zamożności społeczeństwa nieprzerwanie od wielu lat. Opieka socjalna i medyczna stoją na wysokim poziomie, a bezrobocie jest niskie. Poza tym kraj ów słynie z polityki tolerancji. Otwartość dotyczy nie tylko różnych kultur i ras, lecz także substancji, za które w innych krajach grozi kara więzienia. Cechy te czynią Holandię atrakcyjnym miejsce wycieczek turystów z całej Europy. Wśród turystów znaczny odsetek stanowią ludzie z Polski.

Jadąc do Holandii warto pamiętać, że to, co jest w tym kraju tolerowane niekoniecznie musi być w Polsce legalne. Inaczej na granicy cudowny wyjazd zamieni się w bolesne zderzenie z rzeczywistością.

nasiona marihuany outdoor, sklep internetowy
nasiona marihuany outdoor, sklep internetowy
nasiona marihuany outdoor, sklep internetowy
nasiona marihuany outdoor, sklep internetowy

Przygotowanie

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że polskie prawo jest surowe w odniesieniu do przewożenia z innych krajów jakichkolwiek narkotyków. Nie ma rozróżnienia, czy w tym kraju narkotyki są tolerowane, czy też nie. Nie ma także rozróżnienia, czy chodzi o narkotyki miękkie, czy twarde. Co więcej przygotowanie do przewiezienia jest także karalne! Zatem, jeżeli byłbyś kiedykolwiek przesłuchiwany w sprawie narkotykowej powinieneś wiedzieć, że przyznanie się do przygotowania przywozu, nawet niewielkich ilości, jest przestępstwem. Przygotowanie będzie wtedy, gdy jedzie się do obcego kraju z zamiarem przywozu z niego narkotyków. Za takie przygotowanie może być potraktowane: zakup biletu, przygotowanie pieniędzy czy zgromadzenie adresów coffie-shopów. Zgodnie z art. 57 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi za nie kara grzywny, prac społecznych lub więzienia do lat 2.

Przemyt

Częstsze są jednak przypadki zatrzymań w drodze do domu przez lotne patrole. Przypuśćmy, że wracasz z zapasami z Holandii. Na granicy niemiecko-polskiej bus zostaje zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze z psem trapiącym poddają pojazd inspekcji. Zauważają, że pies sympatycznie merda przy Tobie ogonem. Poddają Twoje ubrania i bagaż kontroli osobistej. Znajdują w plecaku jednego jointa. Informują Ciebie, że dopuściłeś się przestępstwa.

Procedura

Dalej procedura jest taka sama jak przy posiadaniu, to jest zatrzymują Ciebie, przesłuchują i dokonują przeszukania w mieszkaniu. Następnie prokurator stawia zarzut, który fachowo nazywa się „wewnątrzwspólnotowe nabycie środka odurzającego”. Grozi za to kara więzienia do 5 lat. Pierwsze, co powinno się zrobić, to zeznać, że przewożone konopie indyjskie były przeznaczone na własny użytek i nie miały być nikomu udzielane. Po drugie trzeba wyraźnie zeznać do protokołu, że jest to narkotyk o niskim poziomie szkodliwości w wielu krajach europejskich inaczej traktowany niż amfetamina lub heroina. Trzeba w wyjaśnieniach do protokołu podkreślić, że ujawniono niewielką ilość konopi indyjskich. Na końcu wyjaśnień należy wnieść o orzeczenie „wypadku mniejszej wagi” z art. 55 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Umożliwi to orzeczenie grzywny lub pracy społecznie użytecznej. Obie te kary mają wielką zaletę. Mianowicie nie odwieszają z automatu zawieszonych kar więzienia za poprzednie przestępstwa narkotykowe.

 

 

OPINIA PRAWNA: PRZEMYT. PRZEWÓZ MARIHUANY PRZEZ GRANICĘ

Holandia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej stosującym szczególną politykę narkotykową. Posiadanie narkotyków, w tym również konopi indyjskich jest zakazane przez prawo pod groźbą kary. Podobnie ma się rzecz z sprzedażą konopi indyjskich. O kształcie holenderskiej polityki narkotykowej nie decydują jednak jedynie przepisy prawa. Niezwykle istotny jest także sposób ich stosowania. Otóż policja holenderska otrzymuje od władz wytyczne, w których jest wskazane, jakie przestępstwa mają być w pierwszej kolejności ścigane. Wśród nich wymienia się przede wszystkim poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu jak i mieniu osób trzecich. Posiadanie narkotyków, w tym konopi indyjskich od lat 70 ubiegłego wieku zajmuje niską pozycję w hierarchii ważności. W praktyce oznacza to, że policja nie ściga takich przestępstw. Co więcej walka ze sprzedażą niewielkich ilości konopi indyjskich także nie stanowi priorytetu policji holenderskiej. Przejawia się to w funkcjonowaniu powszechnie kojarzonych z Holandią coffee-shopów.

W państwach ościennych jest już jednak stosowana inna polityka narkotykowa. W Polsce przestępstwa narkotykowe, w tym również związane z konsumpcją konopi indyjskich są bezwzględnie ścigane. Dotyczy to także przywozu konopi indyjskich z Holandii.

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 55.

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

Przemieszczenie konopi indyjskich z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do Polski nazywa się „wewnątrzwspólnotowym nabyciem”. Art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje trzy kwalifikacje prawne takiego czynu. Pierwsza dotyczy sytuacji typowych, w których przewożone są średnie ilości konopi indyjskich. Przewóz takich ilości narkotyku zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Druga sytuacja dotyczy handlarzy narkotyków. Jeżeli przewożone są duże ilości konopi indyjskich albo robi się to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podlega się znacznie surowszej odpowiedzialności karnej zaczynającej się od 3 lat aż do 15 lat pozbawienia wolności (art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Przy czym sądy zazwyczaj za znaczne ilości konopi indyjskich uważają ilości powyżej 100 gramów. W stosunku do konsumentów konopi indyjskich zastosowanie powinien znajdować art. 55 ust. 2 ustawy mówiący o wypadku mniejszej wagi. Sądy przy ocenie, czy zachodzi wypadek mniejszej wagi biorą pod uwagę wiele okoliczności. Przede wszystkim chodzi o niewielkie ilości konopi indyjskich. W doktrynie prawa karnego trwają od lat dyskusje, co to jest niewielka ilość narkotyków. Zasadniczo do 3 gramów marihuany powinno być tak kwalifikowane, lecz można znaleźć orzeczenia mówiące nawet o 10 gramach. Ponadto bierze się okoliczności dotyczące sprawcy, a więc to, czy był on wcześniej karany, czy przemycał z młodą osobą, czy swoim czynem dał przykład jawnemu łamaniu prawa (np. w busie z Holandii afiszował się tym, że lekceważy obowiązujące przepisy narkotykowe). Przemyt konopi indyjskich w przeciwieństwie do innych narkotyków sam w sobie powinien być brany pod uwagę, jako okoliczność wpływająca na łagodniejszą kwalifikację. Przy ocenie, czy zachodzi przypadek mniejszej wagi bierze się albowiem pod uwagę szkodliwość narkotyków. A jak wiadomo konopie indyjskie są narkotykiem o najmniejszym poziomie niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego.

W polskim ustawodawstwie w bardzo szerokim zakresie skryminalizowano czynności związane z przemytem narkotyków. Karalne jest nie tylko przemycanie, lecz także przygotowanie do przemytu.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 57.

1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 3 lub art. 56 ust. 3. Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Przygotowanie będzie zachodziło wtedy, gdy wybieramy się do np. Holandii z zamiarem przywozu z niej narkotyków. Za takie przygotowanie może być potraktowane także: zakup biletu, przygotowanie pieniędzy czy zgromadzenie adresów coffie-shopów. Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za te czynności grozi kara grzywny, prac społecznych lub więzienia do lat 2. Czasami zatrzymani w innych sprawach np. o posiadanie narkotyków przyznają się także do tych okoliczności.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Art. 175.

§ 1. Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.

 

Trzeba pamiętać, że oskarżony nie ma obowiązku składania wyjaśnień. Nie musi siebie ani innych osób obciążać. Może po prostu powołując się na art. 175 ust. 1 kodeksu postępowania karnego odmówić składnia wyjaśnień.

Jak można się bronić w przypadku ujawnienia przemytu konopi indyjskich w celu własnej konsumpcji? Pierwsze, co powinno się zrobić, to zeznać, że przewożone konopie indyjskie były przeznaczone na własny użytek i nie miały być nikomu udzielane. Po drugie trzeba wyraźnie zeznać do protokołu, że jest to narkotyk o niskim poziomie szkodliwości w wielu krajach europejskich inaczej traktowany niż amfetamina lub heroina. Trzeba w wyjaśnieniach do protokołu podkreślić, że ujawniono niewielką ilość konopi indyjskich. Na końcu wyjaśnień należy wnieść o orzeczenie „wypadku mniejszej wagi” z art. 55 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Umożliwi to orzeczenie grzywny lub pracy społecznie użytecznej. Obie te kary mają wielką zaletę. Mianowicie nie odwieszają z automatu zawieszonych kar więzienia za poprzednie przestępstwa narkotykowe.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 72.

1.Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nie-przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.

2. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym, postanawia o dalszym prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania.

 

W przeciwieństwie do posiadania niewielkich ilości na własny użytek w przypadku przemytu paru gramów marihuany w takim samym celu nie ma możliwości umorzenia postępowania karnego. Istnieje jednak art. 72 ustawy zastosowanie łagodniejszego środka. Po spełnieniu warunków przewidzianych w tym artykule można złożyć wniosek do prokuratora lub sądu. W razie uzyskania zgody istniej możliwość uniknięcia wymierzenia kary i wpisu do Krajowego Rejestru Karnego.

Gdzie szukać pomocy?

Obecnie w Polsce w dwóch miastach prowadzone jest poradnictwo prawne

dla osób złapanych z narkotykami:

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych
ul. Marszałkowska 85 00-683 Warszawa
+48 22 400 50 43
tel. kom. 517 933 301
[email protected]

Poradnictwo prawno-psychologiczne

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Krakowie
ul. Św. Katarzyny 3 31-063 Kraków
+48 12 430 61 35
[email protected]

 

 

Autor: Krzysztof Grabowski – prawnik zajmujący się od 6 lat sprawami narkotykowymi

Vaporizer Premium - VapeFully
Vaporizer Premium - VapeFully
Vaporizer Premium - VapeFully
Vaporizer Premium - VapeFully
GanjaFarmer
GanjaFarmer
Ganja Farmer
GanjaFarmer
  • Izabella

    Dziękuje bardzo za artykuł. Mam pytanie do bardziej zorientowanych ludzi. Czy przewiezienie z Holandii np. Czekolady z nasionami konopii jest również nielegalne?